GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách

 

1.0  Úvod

 

V případě, že navštívíte naše webové stránky (nebo subdomény) (dále jen "webové stránky"), kontaktujete nás nebo s námi uzavřete smlouvu, dochází z naší strany ke shromažďování Vašich osobní údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů udává, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a pro jaké účely jsou tyto osobní údaje zpracovávány společností AFI Europe N.V. a s ní spřízněnými/propojenými společnostmi ("AFI", "my", "naše" nebo "nás"). Uvádí také, jaká práva máte podle platných právních předpisů ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

2.0  Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje jsou informace nebo jakákoli kombinace jednotlivých informací, které lze použít k vaší identifikaci. Informace o vás můžeme shromažďovat z několika zdrojů. Patří sem informace, které shromažďujeme přímo od vás, když nás kontaktujete, pokud navštívíte naše stránky, pobočku, webové stránky našich projektů nebo v případě, že s námi uzavřete smlouvu;

 

Druh osobních údajů, které od vás shromažďujeme, bude záviset na konkrétním typu služeb a na tom, jak budou z vaší strany požadovány nebo vám z naší strany poskytnuty. Jde zejména o tento druh osobních údajů:

 

 1. vaše osobní údaje (např. vaše jméno, pohlaví a datum narození);
 2. vaše kontaktní údaje (např. telefonní čísla, poštovní adresy, e-mailové adresy a faxová čísla);
 3. vaše obchodní údaje (např. název společnosti, název firmy a související kontaktní údaje);
 4. zájmy, osobní preference nebo připomínky, které jste nám sdělili;
 5. Informace a dokumenty potřebné k provedení procesu identifikace a ověření vaší osoby za účelem získání spolehlivých a vhodných informací jsou potřebné k zahájení spolupráce, máte-li zájem o využití našich služeb (např., výpisy z účtu, skeny pracovních smluv, občanskoprávních smluv, finanční dokumentace, skeny dokladů potvrzujících totožnost atd.)
 6. informace získané při využití našich webových stránek (např. informace o poloze, údaje o prohlížeči, IP adresy).
 7. váš obraz zachycený průmyslovou kamerou v případě, že jste navštívili jeden z našich objektů.

 

3.0  Způsoby použití vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v mezích zákona. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány a používány zejména k jednomu nebo k více z následujících účelů:

 

 1. Uzavření smlouvy; Abychom mohli s vámi osobně nebo s vaší společností uzavřít smlouvu, potřebujeme vaše osobní údaje. Například k tomu, abychom vám mohli pronajmout byt nebo navázat obchodní vztah s vaší společností. Při uzavírání smlouvy vás také můžeme požádat o doklad totožnosti a pořídit si jeho kopii. V některých případech je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, podporu spolupráce a využívání našich služeb, proto neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost plnění smlouvy a dalších služeb z naší strany.

 

 1. Vzájemná spolupráce; V případě, že neuzavíráte smlouvu a nevyužíváte přímo naše služby (např. působíte jako zaměstnanec našeho zákazníka nebo dodavatele), může být poskytnutí osobních údajů vyžadováno v souvislosti s plněním vašich pracovních povinností a vyplývat z našeho oprávněného zájmu.

 

 1. Poskytování kvalitních služeb; Pokud si od nás pronajímáte byt nebo obchodní prostor v některé z našich nemovitostí, chceme vám poskytnout ty nejlepší služby. Za tímto účelem potřebujeme vaše kontaktní údaje pro provozní účely, jako je správa plateb nebo například v souvislosti s údržbou. Naše nemovitosti také chráníme instalací průmyslových kamer, které mohou zachytit váš obraz nebo obraz vašich hostů.

 

 1. Zajištění informovanosti; Osobní údaje mohou být použity při odpovědi na vaše dotazy nebo stížnosti. S vašim souhlasem mohou být osobní údaje použity k marketingovým nebo propagačním účelům (např. k občasnému zasílání aktuálních informací o našich nejnovějších nabídkách a akcích).

 

 1. Dodržování právních předpisů; Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s příslušnými úřady, pokud je to vyžadováno zákonem, jiným předpisem nebo na základě rozhodnutí soudu a/nebo na žádost jakéhokoli správního či veřejného orgánu. Vaše údaje mohou být použity v rámci uplatnění právních nároků nebo v rámci obrany proti nim, zajištění právní pomoci a/nebo uplatnění, obrany a/nebo ochrany oprávněných zájmů společnosti AFI a jejího majetku.

 

4.0  Po jakou dobu vaše osobní údaje uchováváme?

 

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto dokumentu, pokud právní předpisy nevyžadují nebo nepovolují delší dobu uchovávání. Pokud si od nás pronajmete nemovitost, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy zůstanete naším nájemcem, a poté v souladu s požadavky právních předpisů.

 

5.0  S kým můžeme vaše osobní údaje sdílet?

 

Některé naše obchodní záležitosti jsou zajišťovány prostřednictvím třetích osob. Přitom s nimi můžeme sdílet vaše osobní údaje. Takovým třetím osobám poskytujeme pouze takové osobní údaje, které potřebují k poskytnutí námi požadovaných služeb a smluvně vyžadujeme, aby tyto údaje náležitě chránili a nepoužívali je k jiným účelům.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s dalšími externími subjekty, zejména se subjekty, které s námi spolupracují při plnění smluv, poskytování služeb a podpoře našich aktivit (např. s bankami, subjekty poskytujícími účetní služby, poradenství, IT, dodavateli či subdodavateli), spřízněnými či propojenými společnostmi, jakož i se státními orgány nebo jinými oprávněnými subjekty.

 

Vaše osobní údaje můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, než ve kterých byly původně shromážděny, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Tyto země nemusí mít stejné předpisy na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste informace původně poskytli, nicméně při přenosu nebo ukládání vašich osobních údajů mimo EHP zajistíme, aby byla zavedena odpovídající opatření na ochranu vašich osobních údajů na stejné úrovni ochrany jako v EHP.

 

6.0  Jak vaše osobní údaje chráníme? 

 

V případě, že nám poskytnete vaše osobní údaje, budeme je zpracovávat pomocí našich systémů, což znamená, že vaše údaje budou vloženy do našich zabezpečených databází. Máme zavedena příslušná bezpečnostní opatření, která pomáhají zajistit, aby vaše údaje nebyly ztraceny, odcizeny, aby k nim neměly přístup neoprávněné třetí osoby nebo aby s nimi nebylo jakkoli manipulováno. Interně budou vaše osobní údaje přístupné pouze těm osobám v rámci naší organizace, které je potřebují k výkonu své činnosti (což bude záviset na povaze služeb, které vám poskytujeme). Nemůžeme však zaručit, že vaše osobní údaje se vyhnou všem bezpečnostním rizikům, které mohou nastat při odesílání/přijímání vašich údajů na webové stránky nebo do aplikace.

 

7.0  Soukromí dětí

 

Naše služby a webové stránky nejsou určeny dětem mladším třinácti let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších třinácti let.

 

8.0  Zpracování pomocí automatizovaných prostředků

 

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, a to ani formou profilování, proto aby   v důsledku takového automatizovaného zpracování nemohlo dojít k jakémukoliv zásadnímu negativnímu dopadu na vaši osobu.

 

9.0  Používání souborů cookie a protokolových souborů

 

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, můžeme používat soubory cookie k ukládání a sledování informací o vás a vašich preferencích. Soubor cookie je malý textový soubor, který naše webové stránky přenesou do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Používáme výkonnostní a analytické soubory cookie; Tyto soubory cookie shromažďují souhrnné údaje o interakci návštěvníků s webovými stránkami, mimo jiné o počtu návštěvníků, navštívených stránek nebo odkazů a délky času stráveného na webových stránkách nebo konkrétní stránce. Soubory cookie mohou být také použity k tomu, aby si webové stránky zapamatovaly volby, které jste provedli v předchozích relacích.

 

Při vaší první návštěvě našich webových stránek budete informováni o typu souborů cookie, které používáme, a požádáni o souhlas s jejich umístěním. Některé prohlížeče mohou soubory cookie automaticky přijímat za vás, v takovém případě můžete upravit možnosti prohlížeče tak, abyste je v budoucnu zablokovali.

 

Pokud využíváte WiFi dostupné v našich objektech, můžeme shromažďovat údaje o vaší poloze (pokud jste k tomu ve svém zařízení dali souhlas). Údaje o vaší poloze můžeme použít ke sledování vzorců vaší činnosti a preferencí, abychom mohli zlepšit úroveň služeb, které dostáváte.

 

10.0  Sociální media

 

Pokud s námi komunikujete na platformách sociálních médií (například pokud "sledujete" naši stránku LinkedIn nebo zveřejňujete příspěvky na naší časové ose), můžeme s vámi komunikovat a posílat vám zprávy prostřednictvím těchto platforem. Komunikace bude probíhat v souladu s pravidly dané platformy sociálních médií, ale nejsme odpovědní za to, jak provozovatelé těchto platforem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje. Nejsme odpovědní za to, co třetí strany zveřejňují na našich účtech na sociálních sítích.

 

11.0  Vaše práva na ochranu osobních údajů

 

Máte právo na kontrolu, opravu nebo odstranění svých osobních údajů. Můžete také vznést námitku proti používání vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu osobních údajů, nicméně oceníme, pokud se nejprve obrátíte na nás a umožníte nám reagovat na váš požadavek.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud se na nás obrátíte při uplatnění svých práv, jakožto subjektu ochrany osobních údajů, je možné, že vás budeme muset požádat o konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit, abychom mohli vaší žádosti vyhovět. Jedná se o bezpečnostní opatření, které má zajistit, že vaše osobní údaje nebudou poskytnuty nikomu, kdo není oprávněn je získat. Na všechny žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. V některých případech nám může naše odpověď trvat déle, zejména pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali více žádostí; v takovém případě vás budeme během měsíce kontaktovat s informací o tom, kdy odpovíme.

 

12.0  Jak nás kontaktovat?

 

Společnost AFI Europe N.V. je zapsána v Nizozemí, pod identifikačním číslem 34218161. Sídlem společnosti je Herengracht 456, 1017CA, Amsterdam.   

 

Můžete nám napsat na dataprotection@afi.global

 

 

13.0  Aktualizace tohoto prohlášení

 

Udělali jsme maximum pro to, abychom v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlili způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, a práva, která v souvislosti s tím máte. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme pravidelně aktualizovat. Chcete-li mít jistotu, že jste se seznámili s nejnovější verzí našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, zkontrolujte prosím Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněné na našich webových stránkách.